Negaišk laiko patyčioms! Tu gali kurti

Projekto rezultatai

Asociacija „Teisėtvarka“, kartu su viena iš partnerių VšĮ „Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas“, panaudojusi 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų lėšas, įgyvendino projektą „Negaišk laiko patyčioms! Tu gali kurti“.

Gegužės 15 dieną, Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre įvykusiu finaliniu renginiu baigėsi projekto „Negaišk laiko patyčioms! Tu gali kurti“ veiklos su mokyklomis partnerėmis: Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinė mokykla, Skuodo rajono Ylakių gimnazija, Tauragės rajono Žygaičių gimnazija, Kelmės Jono Graičiūno gimnazija. Daugiau kaip 200 į renginį susirinkusių moksleivių iš keturių mokyklų partnerių dalinosi projekto metu įgytomis patirtimis, vieni kitiems pristatė darbus sukurtus projekto įgyvendinimo laikotarpiu.

Panaudojus projekto metu įgytas žinias sukurta išties daug – keturiose mokyklose ant sienų nutapytos spalvingos freskos, sukurtos 4 dainos, kurias moksleiviai įrašė profesionalioje garso įrašų studijoje kartu su Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos muzikologe Rasa Kaušiūte, sukurti 4 mini etiudai, kuriuos režisavo aktorė – režisierė Violeta Mičiulienė, mokyklų sienas papuošė profesionalių fotografų darbai įgyvendinti kartu su gimnazijų moksleiviais.

Projektas įgyvendintas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠM-05-K priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“.

Modelis sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 6 d. patvirtintu įsakymu 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠM-05-K priemonės „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“ finansavimo sąlygų aprašu Nr.1.

Projekto metu aukštesnę kvalifikaciją įgijo pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, jaunimo organizacijos nariai, kultūros įstaigų darbuotojai. Jie išklausę patyčių ir nediskriminavimo, bendravimo – bendradarbiavimo bei koučingo seminarus. Viso įteikta pažymėjimų 387 asmenims.  Tikėtina, kad moksleiviai skleis ir naudosis įgautomis žiniomis savo tolimesnėje veikloje. Teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose dalyvavo 1370 mokinių.

Šiuo projektu buvo siekiama nacionaliniu mastu įgyvendinti kultūros įstaigų, mokyklų, NVO sektoriaus bendradarbiavimą, gerosios praktikos žinių pasidalinimą meno ir kultūros srityje, naujų metodų taikymo visuose mokyklos dėstomuose dalykuose. Tarpinstituciniu bendravimu ir bendradarbiavimu buvo ugdoma visų aukščiau minėtų grupių patyčių prevencija ir nediskriminavimo kompetencija.

Projektas skatino inovatyvių mokymo metodų, mokymo organizavimo ir sisteminių inovacijų plėtrą Lietuvos mastu ne tik mokyklose, bet ir kitose institucijose.

Projektas prisidėjo prie švietimo sistemos tobulinimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtros nacionaliniu lygiu – buvo sukurta Koučingo metodo taikymo mokyklose inovatyvi metodikų bazė. Paruošta ir išdėstyta 21 aukštos kvalifikacijos metodika meninio ugdymo, bendravimo meno ir bendradarbiavimo ugdymo, inovacijų diegimo ugdant kompetencijas patyčių ir nediskriminavimo srityse. Projektas įgyvendintas per 18 mėnesių 2010 11- 2012 05.

Projekto partneriai: viešoji įstaiga „Informacijos technologijų mokymo centras“, viešoji įstaiga „Vaikų linija“, klubas „Lukšiečiai“, Juozo Miltinio dramos teatras, , Anykščių r. kūrybos dailės mokykla, viešoji įstaiga „Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas“, Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinė mokykla, Skuodo rajono Ylakių gimnazija, Tauragės rajono Žygaičių gimnazija, Kelmės Jono Graičiūno gimnazija.

Projekte dalyvavusios tikslinės grupės: mokytojai, mokiniai, tėvai (globėjai), švietimo pagalbos specialistai, mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, kultūros įstaigų darbuotojai, jaunimo organizacijų nariai. Viso apmokinti 1757 asmenys. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. Bendra projekto suma – 952.399 litai.

ES fondų dėka įgyvendintas dar vienas gražus ir vertingas projektas „Negaišk laiko patyčioms! Tu gali kurti“, kuris stiprino kultūrinių įstaigų bei bendrojo lavinimo mokyklų, jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų ilgalaikį ir nenutrūkstamą nacionalinio lygmens bendradarbiavimą, kartu įsitraukiant į tarptautinius organizacijų tinklus, prieš neapykantą ir diskriminaciją.

Projekto aprašymas

Projekto koordinatorius

Asociacija “Teisėtvarka”

Partneriai

Viešoji įstaiga “Vaikų linija”

Skuodo rajono Ylakių gimnazija

Tauragės rajono Žygaičių gimnazija

Kelmės Jono Graičiūno gimnazija

Mažeikių r. ŽidikųMarijos Pečkauskaitės vidurinė mokykla

Klubas “Lukšiečiai”

Juozo Miltinio dramos teatras

Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla

Anykščių r. kūrybos dailės mokykla

VšĮ “Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas”

Projekto trukmė

2010 11-2012 05

Trumpas projekto aprašymas

Siekiant stiprinti kultūrinių įstaigų bei bendrojo lavinimo mokyklų, jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų ilgalaikį ir nenutrūkstamą nacionalinio lygmens bendradarbiavimą, kartu įsitraukiant į tarptautinius organizacijų tinklus, prieš neapykantą ir diskriminaciją, sudarytas inovatyvių švietimo produktų planas, padėsiantis išspręsti Lietuvoje mokinių ugdymo tobulinimo stagnaciją, tarpinstitucinio bendradarbiavimo bei pasinaudojimo geriausiomis turimomis žiniomis ir gerosios praktikos dalinimosi stoką. Projektas skatina inovatyvių mokymo metodų, mokymo organizavimo ir sisteminių inovacijų plėtrą Lietuvos mastu ne tik mokyklose, bet ir kitose institucijose: užsienyje populiaraus Koučingo ugdymo metodo pritaikymą; inovatyvų, informacinių technologijų ir komunikacijos platforma paremtą meninio ugdymo diegimą, įtraukiant į bendrą veiklą įvairaus amžiaus, socialinių grupių bei kompetencijos narius. Projektas prisidės prie švietimo sistemos tobulinimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtros nacionaliniu lygiu: bus sukurta Koučingo metodo taikymo mokyklose inovatyvi metodikų bazė; Projekto metu paruošta ir išdėstyta 21 aukštos kvalifikacijos metodika meninio ugdymo, bendravimo meno ir bendradarbiavimo ugdymo, inovacijų diegimo ugdant kompetencijas patyčių ir nediskriminavimo srityse. Projekto metu pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, jaunimo organizacijos nariai įgiję aukštesnę kvalifikaciją, mokiniai po Koučingo būdu išdėstytų meninių teorinių žinių praktiškai pabandę įgyvendinti idėjinius projektus, bendradarbiaujant su kultūros įstaigų darbuotojais, naudosis ir skleis įgautas žinias savo tolimesnėje veikloje.

Projekto tinklapis: www.tugalikurti.lt