Kas aš?!

Š. m. gegužės 14–17 d. Italijoje, Padovos mieste, vyksta projekto „KAS AŠ?!“ lektorių susitikimas. Susutikimą organizuoja institucija Forema S.c.a.r.l. Lietuvos atstovai šiuo vizitu siekia įgyti kompetencijos darbui projekte Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-127 „KAS AŠ?!“ pagal projekto 1.1.1.1. poveiklę „Intensyvūs personalo apmokymo kursai Italijoje“ („Mokymai pagal darbdavį“). Komandiruotės metu darbuotojas įgis žinių:

kokius mokymo metodus taikyti;

kaip mokinti suaugusius žmones, siekiat priartinti mokymų turinį prie darbdavių poreikių;

kaip besimokančius paruošti konkrečiam darbui/darbdaviams pagal jiems reikalingus įgūdžius ir žinias darbe.

Pirmasis projekto „KAS AŠ?!“ partnerių susitikimas

Š. m. kovo 16 d. įvyko pirmasis projekto „KAS AŠ?!“ susitikimas. Susitikimo metu projekto partneriai galėjo susipažinti su kiekviena dalyvaujančia institucija, pabendrauti formalioje ir neformalioje aplinkoje. Partneriai pristatė savo veiklas. Pagrindinis susitikimo tikslas buvo aptarti projekto tikslus ir planuojamus pasiekti rezultatus. Taip pat buvo aptarta veiklos strategija ir pasidalinta atsakomybėmis, peržiūrėtos veiklos ir artimiausi terminai.

„Kas aš?!“ – štai koks klausimas!

Š. m. kovo mėn. VšĮ „Profesijų spektras“ kartu su VšĮ „Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas“ ir kitais partneriais pradės projekto „KAS AŠ?!“ (VP1-1.3-SADM-02-K) įgyvendinimą.

Visuomenė turi pripažinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų teises išsaugoti orumą ir būti visaverčiais visuomenės nariais, aktyviai dalyvauti socialinės įtraukties politikoje ir veikloje, padėti kovoti su stereotipais ir stigmatizacija, išsaugoti ir stiprinti gyvenimo kokybę, socialinę gerovę, ypač vaikų gerovę, ir lygias galimybes visiems.

/Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“/

Ugdant sumanią visuomenę, turi keistis ir priemonės tam pasiekti. Veiklios visuomenės formavimuisi didelę įtaką turi dalyvavimas bendruomenės gyvenime – užimtumas, o tai yra esminis veiksnys mažinant skurdą ir užkertant kelią socialinei atskirčiai. Visuomenės gebėjimą prisitaikyti prie vykstančių pokyčių, juos panaudoti gerovei kurti daugiausia lemia jos atvirumas ir kūrybiškumas. Todėl viena iš svarbiausių problemų, susijusių su visuomenės integracija į darbo rinką, yra socialiai pažeidžiamų asmenų mokymas ir realus įtraukimas į praktinius procesus, neapsiribojant tik informavimu ir konsultavimu.

Atsižvelgiant į Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ išdėstytas problemas ir siekius bei Lietuvoje gyvenančių socialiai pažeidžiamų žmonių situaciją ir kilo projekto „KAS AŠ?!“ idėja.

Projekto trukmė: 36 mėn.

Projekto tikslas

Didinti nedirbančių neįgaliųjų, socialinės rizikos ir likusių be tėvų globos vaikų (nuo 16 m.), vaikų socialinės globos namų, specialių internatinių mokyklų auklėtinių (16–29 m.) integracijos į darbo rinką galimybes. Siekiant tikslo būtina įvykdyti šiuos uždavinius:

padidinti mokymo personalo, pedagoginį pasirengimą darbui su tikslinėmis projekto grupėmis ir mokymo principais, siekiant kokybiškesnio mokymo ir didesnės dalyvių integracijos į darbo rinką.

dalyvių žinių, poreikių vertinimo nustatymas, motyvacijos didėjimo, pasitikėjimo savo jėgomis, bendrųjų įgūdžių bei specifinių profesinių žinių mokymų organizavimas ir praktikos suteikimas, siekiant pagerinti jų įsidarbinimo galimybes.

didinti nedirbančių neįgaliųjų bei socialinės rizikos ir/ar likusių be tėvų globos vaikų (nuo 16 m.) bei esamų ir buvusių vaikų socialinės globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų auklėtinių (16–29 m.) tiesioginę integraciją į darbo rinką.

Trumpas projekto aprašymas

Pagrindinės neįgaliųjų, socialinės rizikos ir likusių be tėvų globos vaikų, vaikų socialinės globos namų, specialių internatinių mokyklų auklėtinių problemos: nedarbas, netinkama profesine kvalifikacija, bendrųjų ir socialinių įgūdžių stoka. Beveik pusė (t. y. 42 proc.) apklaustųjų, palikusių globos institucijas auklėtinių, niekur nedirba ir nesimoko; apie 50 proc., išėję iš globos įstaigų, susiduria su darbo paieškos sunkumais. Beveik pusė (48 proc.), respondentų buvo baigę 10 klasių, 22 proc. – buvo baigę 12 klasių – taigi, neturi jokių profesinių kompetencijų, stokoja bendrųjų įgūdžių. Daugiau kaip 80 proc. jaunuolių nėra/nebuvo įsitraukę į jokią socialinę ar užimtumo veiklą. Tokių rodiklių priežastys neatsiejamos nuo motyvacijos nebuvimo, siauros pasaulėžiūros ir bendruomeniškumo, orientacijos socialinėje aplinkoje stokos. Iš apklaustųjų žmonių su negalia dirbti tenorėjo tik 30 proc., o kiti 60 proc. siekė gauti bedarbio pašalpą. Tai rodo jų pačių pasyvią poziciją darbo paieškos atžvilgiu ir kryptingos motyvacijos stoką.

Trūkstant dalyviams motyvacijos, socialinių bei bendrųjų įgūdžių, profesinių žinių – jie bus mokomi intensyvių 6 mėn. kursų, siekiant išspręsti esamas problemas ir vėliau atitinkant darbdavio lūkesčius įsidarbinti. Mokymai bus suteikti visiems 210 tikslinių grupių dalyviams per 7 savivaldybes: Druskininkų, Klaipėdos, Marijampolės, Kauno, Utenos, Šiaulių, Alytaus. Po mokymų praktiką darbo vietoje atliks 151 dalyvis, iš kurių bus įdarbinta ne mažiau nei 103. Mokymų metu bus taikomi inovatyvūs motyvavimo sistemos metodai: koučingas, taip pat pritaikyta pagal darbdavio poreikius bendrųjų bei specialybinių žinių programa.

Projekto pareiškėjas

VšĮ „Profesijų spektras“ Druskininkų filialas

Projekto partneriai

Projekto partneriai yra pasirinkti 3 kategorijų: kiekvienoje savivaldybėje veikiančios mokslo institucijos, aktyvios gyventojų bendruomenės bei darbdavių organizacijos.

VšĮ „Profesijų spektras“ Marijampolės filialas

Alytaus kolegija

Kauno suaugusiųjų mokymo centras

Šiaulių profesinio rengimo centras

Utenos kolegija

VšĮ Klaipėdos darbo rinkos mokymo centras

IĮ „Eurotela“

UAB „Progresyvių technologijų grupė“

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „LINAVA“

VšĮ „Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas“

UAB „Prekybos marketingo paslaugos“

UAB „SMS Consulting“

UAB „Druskeda“

Viečiūnų kaimo bendruomenė „Versmė“

Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugija

Punios kaimo visuomeninė organizacija PUNIOS AINIAI

Kulautuvos bendruomenės centras

Aukštelkės kaimo bendruomenė „Aukštarūžė“

Leliūnų seniūnijos bendruomenė

Bendruomenė „Daukšaičų pušinėlis“

Tarptautinis projekto partneris

Forema Formazione per lo sviluppo dell‘impresa (Italija)